CERTIFIKÁTY
Certifikát systému managementu kvality Příloha certifikátu systému managementu kvality Certifikát systému environmentálního managementu Certifikát systému managementu BOZP

ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL SPOLEČNOSTI ZNAKON, A.S.

Vážení spoluobčané, obchodní přátelé, vážení zaměstnanci,

společnost ZNAKON, a.s., projevuje trvalý zájem o dosažení a prokázání dobrého evironmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů podporujících ochranu životního prostředí

Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro výstavbu komunikací, letišť a sportovních areálů. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy.

Trvale identifikujeme, dokumentujeme, průběžně aktualizujeme environmentální aspekty, které mohou mít významný dopad na životní prostředí při činnostech společnosti - např. emise výfukových plynů, víření prachu, únik provozních kapalin, zvýšená hlučnost, vznik, manipulace, uložení odpadu. Na základě určení a vyhodnocení aspektů vyhlašuje společnost každoročně environmentální cíle. Investice směřují do modernizace vozového parku, nákupu nových technologií, což zaručuje snížení limitních hodnot při pravidelných kontrolách.

Společnost přijímá preventivní opatření, aby zabránila nepříznivým dopadům na životní prostředí - např. znečištění ovzduší, vod, půdy, veřejných komunikací, vliv hluku na okolí, množství odpadu.

Společnost je již řadu let držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, který potvrzuje zavedený systém managementu jakosti s cílem zvýšit spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků.

Od 08/2006 společnost splňuje certifikační kritéria předepsaná specifikací OHSAS 18001:1999. Jedná se o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém umožňuje společnosti řídit rizika BOZP a zlepšovat její výkonnost. Je vytvořen systém managementu BOZP k odstranění nebo minimalizaci rizik vůči zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které mohou být vystaveny rizikům BOZP, spojených s činnostmi organizace.

Závěrem chceme prohlásit, že společnost bude i nadále dbát na zvyšování ochrany životního prostředí, tak, aby i při neustále rostoucích výkonech zatěžovala životní prostředí v minimální nutné míře.